Пирятинська районна рада
Пирятинський район, Полтавська область

Положення про постійні комісії районної ради сьомого скликання

Додаток до другої сесії районної ради

сьомого скликання

від  19 листопада 2015 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Пирятинської районної ради сьомого скликання

 

Постійні комісії ради (з питань регламенту, депутатської діяльності, забезпечення законності, правопорядку, інформаційної сфери та зв’язків з громадськістю; з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального  природокористування; з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном; з питань  соціального захисту населення та охорони здоров’я;  з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму) є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Постійні комісії формуються депутатами районної ради на строк  повноважень ради. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради, заступник голови районної ради, голова райдержадміністрації.

Голови  постійних комісій обираються радою за поданням голови ради. Не може бути головою профільної комісії районної ради керівник відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації та керівники підприємств, установ, організацій, підзвітні відповідній профільній комісії. 

Рада обирає постійні комісії  у складі: голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. Питання обрання заступика та секретаря постійної комісії вирішується на першому засіданні відповідної постійної комісії.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, що вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

         Постійні комісії за дорученням голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках — на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

         За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності — заступником голови або секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом районної ради та даним Положенням, що затверджуються радою з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регулярної політики у сфері господарської діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними  комісіями районної ради.