Пирятинська районна рада
Пирятинський район, Полтавська область

Положення про виконавчий апарат районної ради

 

ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий апарат районної ради

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


        Відповідно до статей 141 Конституції України та ст.ст.43, 55 і 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою за поданням голови районної ради.
      У своїй практичній діяльності виконавчий апарат районної ради керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради, іншими законодавчими актами, цим Положенням та посадовими інструкціями, затвердженими головою районної ради.

      Здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради,  депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

     Структура та чисельність виконавчого апарату визначається районною радою за поданням голови ради. Посадові особи місцевого самоврядування та службовці виконавчого апарату приймаються на роботу головою районної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством, і звільняються розпорядженням голови ради відповідно до вимог Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
     До складу виконавчого апарату входять відділи:

- організаційної та кадрової роботи;

         - інформаційного забезпечення та загальних питань;

- фінансово-господарський.

      Витрати на утримання виконавчого апарату здійснюються за рахунок коштів районного бюджету, затверджених радою.

     Розпорядником асигнувань, що виділяються на утримання виконавчого апарату ради, є голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови.
     Керівництво діяльністю виконавчого апарату ради здійснює голова районної ради.
     Відділи виконавчого апарату районної ради утворюються, ліквідовуються та реорганізовуються радою за поданням голови районної ради.
     Відділи виконавчого апарату районної ради при вирішенні питань, що належать до їх компетенції, взаємодіють між собою, територіальними громадами, розташованими на території району, та структурними підрозділами районної державної адміністрації.

      Посадові особи виконавчого апарату районної ради один раз на 4 роки підлягають атестації, що проводиться за умовами та в порядку, визначеному Типовим положенням про атестацію посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року №1440.
     Після закінчення терміну або дострокового припинення повноважень районної ради виконавчий апарат продовжує виконувати свої обов’язки. У разі зміни радою структури та чисельності виконавчого апарату, відповідні працівники звільняються з роботи згідно з чинним законодавством. Обрання нового складу районної ради, її керівників не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату ради.

 

2. РОЗПОДІЛ ОБОВ`ЯЗКІВ ТА УЗГОДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

           Основні завдання та функції відділів виконавчого апарату районної ради визначаються структурою виконавчого апарату районної ради, положенням про виконавчий апарат та положеннями про відділи виконавчого апарату районної ради.
     Координація роботи відділів з питань, вирішення яких потребує комплексного підходу, здійснюється працівниками відділів під керівництвом та безпосереднім контролем їх керівників. Узгодження діяльності відділів виконавчого апарату районної ради є обов’язковим при плануванні роботи, виконанні рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

       У сфері організаційного забезпечення на виконавчий апарат покладаються такі завдання:

         - організаційне забезпечення реалізації радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України;

         - підготовка з урахуванням пропозицій голови ради та його заступника, постійних комісій і депутатів ради, районної державної адміністрації проектів планів роботи ради, порядку денного сесій, а також аналітичних матеріалів про стан реалізації рішень ради;

         - забезпечення координації діяльності постійних комісій ради та надання їм організаційно-інформаційної і консультативно-методичної допомоги;

         - надання консультативної та організаційної допомоги депутатам і постійним комісіям ради у доопрацюванні проектів рішень;
         - організація підготовки та проведення сесій ради, засідань президії, постійних та інших комісій;

         - забезпечення депутатів необхідними документами нормативно-правового характеру, які стосуються сфери повноважень і діяльності органів місцевого самоврядування та інформаційними матеріалами з питань, що розглядаються радою;

         - облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених при обговоренні проектів рішень та інших питань на сесіях ради, а також пропозицій і зауважень, що надходять до проектів рішень, оприлюднених для обговорення;

 - організація навчання і стажування депутатів ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування району;

 - сприяння реалізації, відповідно до діючого законодавства, заходів щодо підготовки та проведення виборів, референдумів, надання організаційно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні цих заходів;

 - організація контролю за реалізацією рішень ради, висновків і рекомендацій її постійних комісій;

 - організація контролю за дотриманням термінів розгляду запитів і звернень депутатів районної ради та дотриманням встановлених термінів виконання доручень, що містяться в рішеннях ради, а також в рекомендаціях постійних комісій;

 - підготовка і проведення нарад, зустрічей, прес-конференцій та інших заходів;

 - організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг, що надходять до ради та її органів;

 - організація і здійснення інформаційного забезпечення діяльності ради;

 - забезпечення зв’язку і обміну інформацією в режимі „електронної пошти” з обласною радою та сільськими радами району.

 

4. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

      У сфері правового забезпечення на виконавчий апарат покладаються такі завдання:

         - забезпечення дотримання законності в діяльності районної ради, постійних комісій, депутатських груп і фракцій, депутатів ради;

         - надання депутатам ради консультацій щодо компетенції органів місцевого самоврядування, статусу депутатів місцевих рад, органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;

- надання правової допомоги постійним комісіям ради в підготовці проектів рішень, консультацій депутатам ради з цих питань;

 - участь в доопрацюванні проектів після їх розгляду в постійних комісіях, депутатських групах та фракціях;

 - забезпечення представництва ради в судових органах при розгляді справ та захисту інтересів районної ради;

 - підготовка матеріалів і пропозицій з правових питань для керівництва ради, постійних комісій, депутатів;

 - роз’яснення положень законодавства, що стосуються компетенції органів місцевого самоврядування, депутатам районної ради та сільським радам району, окремим громадянам за їх зверненнями.

 

5. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

           В сфері інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ради виконавчий апарат виконує наступні завдання:

         - забезпечує висвітлення у засобах масової інформації, на сайті районної ради діяльність районної ради, заходи за участю її керівництва;

         - організовує і проводить зустрічі представників засобів масової інформації з керівництвом районної ради;

- збирає, аналізує і передає до засобів масової інформації офіційні документи, матеріали про діяльність районної ради з метою формування позитивного іміджу серед мешканців району;

 - контролює виконання замовлень на висвітлення діяльності районної ради відповідно до заключених договорів на співпрацю із засобами масової інформації;

 - співпрацює з обласною радою, своєчасно надсилає інформацію про заходи, які проводить районна рада та передає повідомлення про найбільш вагомі та надзвичайні події в районі;

 - забезпечує інформаційно-технічне ведення пленарних засідань районної ради;

 - організує та здійснює матеріально-технічне, інформаційне забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації, що належить до компетенції районної ради.

 

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

      У сфері матеріально-технічного, господарського та фінансового забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів на апарат покладаються такі завдання:

  • здійснення в межах наявних коштів матеріально-технічного забезпечення діяльності ради та її апарату, зокрема, закупівлі необхідних витратних матеріалів для комп’ютерної техніки, засобів зв’язку та оргтехніки, канцелярських товарів тощо;
  • здійснення оперативного управління майном, що забезпечує діяльність ради;
  • здійснення бухгалтерського і господарського обслуговування ради.

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

        Реєстрація, розгляд та проходження документів у виконавчому апараті районної ради здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства виконавчого апарату районної ради (далі – Інструкція з діловодства), що затверджується розпорядженням голови районної ради.

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕСІЙНОЇ РОБОТИ

           На виконавчий апарат районної ради покладається:

         - розробка проектів порядку денного сесій районної ради, повідомлення депутатів і населення про час і місце проведення сесій районної ради, своєчасне доведення до депутатів проектів рішень з питань, що вносяться на розгляд ради;

         - участь у підготовці проектів рішень районної ради;

         - організація обговорення проектів рішень районної ради з питань, віднесених до її компетенції, на засіданнях постійних комісій, узагальнення внесених на цих засіданнях пропозицій і зауважень;

         - опрацювання та направлення виконавцям депутатських запитів, звернень та пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях або переданих в письмовій формі головуючому на сесіях, доручень виборців;

         - забезпечення контролю за виконанням депутатських запитів, звернень, пропозицій та зауважень, доручень виборців, інформування депутатів районної ради про результати їх вирішення;

         - ведення протоколів засідань районної ради, оформлення та своєчасне доведення рішень районної ради до виконавців;

         - оприлюднення рішень районної ради через місцеві засоби масової інформації (за необхідності) та офіційний веб-сайт районної ради.

 

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПРЕЗИДІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

            Виконавчий апарат районної ради забезпечує:

         - підготовку матеріалів на засідання президії районної ради;

         - повідомлення членів президії про час і місце засідання;

         - ведення протоколу засідання президії районної ради.

 

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

 

            Виконавчий апарат районної ради забезпечує:
            - організаційне, консультаційно-методичне та технічне обслуговування діяльності постійних комісій районної ради;
            - узагальнення пропозицій та узгодження планів роботи постійних комісій;
            - складання графіків засідань постійних комісій районної ради та повідомлення членів комісій про час і місце проведення засідань;
           - створення членам комісій необхідних умов для ефективної діяльності в підготовці проектів рекомендацій постійних комісій та рішень районної ради;
          - залучення спеціалістів відповідних структурних підрозділів і управлінь районної державної адміністрації, організацій та установ району до роботи по підготовці рекомендацій постійних комісій та рішень районної ради;
          - належне оформлення протоколів засідань постійних комісій районної ради.

11.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ ВЗАЄМОДІЇ 3 РАЙОННОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ, ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

     У сфері здійснення радою взаємодії і зв’язків з районною державною адміністрацією, територіальними громадами та органами місцевого самоврядування району на виконавчий апарат покладаються такі завдання:
        - підтримка регулярного зв’язку з сільськими радами, збір і узагальнення для керівництва ради щотижневої інформації щодо основних заходів, що ними проводяться або відбуваються на території району;
       - вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи сільських рад району;

       - аналіз діяльності сільських рад району та надання консультативної, методичної і практичної допомоги з питань, віднесених до їх компетенції;
      - збір і узагальнення кількісного і якісного складу сільських рад району;
      - взаємодія зі структурними підрозділами районної державної адміністрації

в процесі виконання наданих повноважень;

      - підтримка зв’язків з виконавчим апаратом обласної ради, підготовка (за запитами) відповідної інформації про діяльність органів місцевого самоврядування району.

 

12. УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

 

        У сфері управління майном спільної власності територіальних громад сіл району районна рада:

- здійснює облік майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад;

 - забезпечує підготовку документів щодо передачі майна іншим суб’єктам права власності та прийняття майна у спільну власність територіальних громад;

 - організовує роботу щодо створення та функціонування комісій по прийманню-передачі об’єктів на виконання рішень районної ради;

 - здійснює організаційні заходи щодо проведення конкурсів на право оренди майна спільної власності територіальних громад та з відбору суб’єктів оціночної діяльності, організує створення конкурсних комісій з цих питань;

 - готує проекти та веде реєстр укладених договорів оренди, оперативного управління, господарського відання, іншого тимчасового використання майна спільної власності територіальних громад;

 - контролює ефективність використання та збереження майна спільної власності територіальних громад, переданого в оренду, господарське відання або оперативне управління;

 - готує проекти рішень ради з питань обліку, руху, списання, приймання-передачі майна спільної власності територіальних громад;

 - проводить аналіз та надає пропозиції голові районної ради щодо результатів соціально-економічної та фінансово-господарської діяльності суб’єктів спільної власності територіальних громад;

 - здійснює в установленому порядку нарахування і контроль за своєчасним надходженням орендної плати до бюджету за договорами оренди, укладеними районною радою;

 - готує матеріали щодо призначення на посаду та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, закладів;

 - виконує інші, передбачені законодавством та рішеннями ради, повноваження з управління майном спільної власності територіальних громад.

 

 

 

Заступник голови

 районної ради                                                                   О.М.Гусак